Смрдлива вода


Смрдлива вода (Рѓава чешма) е природен извор што се наоѓа во непосредна близина на Вртена Скала, на 4 km источно од Пехчево. Тоа е постојан извор со значителна дарежливост. Водата има жолтеникаво-црвенкава боја, а вкусот е кисело горчлив, најверојатно како резултат што поминува низ разни железни руди со кои обилува Буковик. Се користела, а и денес се користи за лекување стомачни заболувања.
Туристички атрактивности: чиста природа, убави пејсажи, специфична појава.
Потенцијални видови туризам:трекинг.